หลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงเด็ก

หลักสูตร อบอมพี่เลี้ยงเด็ก คอร์สเร่งรัดพิเศษ

 • พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ
 • ผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพพี่เลี้ยงเด็ก

ระยะเวลา

 • อบรมวันจันทร์-ศุกร์ รวม 5 วัน เวลา 9.00-17.00 น. รวม 40 ชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรของ Ayasan Premium ได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรมาตรฐานแกนหลักสำหรับผู้เลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 3ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health, Hygiene and Safety)

 • การดูแลทำความสะอาดร่างกาย (วิธีการอาบน้ำ สระผม แปรงฟันที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ)
 • โภชนาการสำหรับเด็ก (การเตรียมอาหารและนมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย เทคนิคในการให้นม การฝึกการทานนมจากขวด การเลิกทานนมขวด)
 • การดูแลการรับประทาน การนอน และการขับถ่าย (การทำความสะอาดหลังการขับถ่าย การใส่ผ้าอ้อมแบบต่างๆ การฝึก Toilet training)
 • การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

หมวดที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Development and Learning)

 • พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ปี
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย เทคนิคการร้องเพลงการเล่านิทานและคำคล้องจอง กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก)
 • พฤติกรรมเด็ก (ลักษณะพฤติกรรมและวิธีการปรับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัย)

หมวดที่ 3 โภชนาการสำหรับเด็ก

 • อาหารสำหรับเด็กแรกเกิด – 6 เดือน
 • อาหารสำหรับเด็ก 6 เดือน – 1 ขวบ
 • อาหารสำหรับเด็ก 1 ขวบ – 3 ขวบ

หมวดที่ 4 การเตรียมตัวสู่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ (How to be Professional Nanny)

 • คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก
 • จิตวิทยาการดูแลเด็กและจรรยาบรรณพี่เลี้ยงเด็ก
 • ปัญหาต่างๆที่พี่เลี้ยงเด็กมักพบในการทำงานและวิธีการแก้ไข
 • บุคลิกภาพ ภาษา และการสื่อสาร
 • เทคนิคการทำงานกับผู้ปกครองและสถานรับเลี้ยงเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม - ติดต่อเรา