• ເຫດຜົນທີ່່ໃຊ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ?

  ການທີ່ມີບໍລິສັດ (ຄົນເຮັດວຽກເຮືອນ, ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ, ແລະ  ຄົນເບິ່ງແຍງຜູ້ ສູງອາຍ) ທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ໄວ້ໃຈໄດ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການຫາຄົນເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແຄທູຄຣີນ-ອະຍະສັນລາວ (Care2Clean-AyasanLaos) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2018 ໂດຍເປັນ ສາຂາຂອງບໍລິສັດອະຍະສັນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013 ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 3,000 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ສະໝັກວຽກປະມານ 10,000 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອະຍະສັນຍັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ອົງການໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຖານທູດ ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນທັງໃນປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະຈຸບັນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ.

 • ສໍາລັບຜູ້ສະໝັກວຽກ?

  ແຄທູຄຣີນ-ອະຍະສັນລາວ ມີການກວດສອບປະຫວັດຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກທຸກຄົນ ໂດຍທີ່ຜູ້ສະໝັກວຽກຕ້ອງມາດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີການຮັບສະໝັກອອກລາຍ ທາງເຮົາຈະເກັບເອກະສານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສໍາເນົາບັດປະຊາຊົນ, ສໍາມະໂນຄົວ, ວີຊາ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງ ລູກຄ້າ.

 • ສໍາລັບການກວດປະຫວັດອາຊະຍາກໍາຂອງຄົນເຮັດວຽກ

  ຫາກລູກຄ້າຕ້ອງການໃຫ້ທາງເຮົາດໍາເດີນການກວດປະຫວັດຄະດີອາຊະຍາກໍາຈາກສານໃຫ້ ຈະມີຄ່າດໍາເນີນການ 250,000 ກີບຕໍ່ຄົນ

 • ສາມາດສໍາພາດໄດ້ທາງໃດແນ່?

  ລູກຄ້າສາມາດສໍາພາດໄດ້ທາງ 1. ສໍາພາດຢູ່ເຮືອນ 50,000 ກີບ ຕໍ່ຄັ້ງ 2. ສໍາພາດອອນລາຍ Whatsapp/Line /Facebook 3. ສໍາພາດທີ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາ 4. ທົດລອງວຽກແມ່ນ 25,000 ກີບຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ໃນກໍລະນີສໍາພາດຢູ່ເຮືອນທາງເຮົາສາມາດພາຜູ້ສະໝັກວຽກໃຫ້ສໍາພາດ ໄດ້ສູງສຸດ  3 ຄົນ ແລະ ໃນກໍລະນີໃຫ້ທົດລອງວຽກແມ່ນໄດ້ສູງສຸດ 3 ວັນ.  

 • ໄລຍະເວລາໃນການຈັດສໍາພາດ?

  ປົກກະຕິຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1-3 ວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ/ການສະເໜີຈາກລູກຄ້າ.    

 • ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມໃນການຈັດສໍາພາດ?

  ທາງເຮົາແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າສໍາພາດປະມານ 7-10 ວັນ ກ່ອນວັນທີ່ຈະເລີ່ມວຽກ. ເນື່ອງຈາກ, ​ຜູ້ສະໝັກວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ລໍຖ້າວຽກ ຫຼື ອາດຈະໄດ້ວຽກຈາກບ່ອນອື່ນຫາກທາງລູກຄ້າສໍາພາດລ່ວງໜ້າດົນກວ່າ  10 ວັນຂຶ້ນໄປ. ໃນນີ້, ຖ້າລູກຄ້າສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ກັບ ຜູ້ສະໝັກວຽກໄດ້ໃນໄລຍະເວລາທີ່ລໍຖ້າເລີ່ມເຮັດວຽກ ຜູ້ສະໝັກອາດຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການ ລໍຖ້າ ແຕ່ທາງເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໃນສ່ວນນີ້ໄດ້.

 • ການຈ່າຍເງິນເດືອນ

  ການຈ່າຍເງິນເດືອນແມ່ນຄວນຈ່າຍໃນທຸກໆທ້າຍເດືອນ ຫຼື ຕົ້ນເດືອນ ແລະ ຈ່າຍເດືອນລະຄັ້ງ.

 • ເງິນໂບນັດ?

  ນາຍຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ເງິນໂບນັດໃນຊ່ວງທ້າຍປີ ຫຼື ປີໃໝ່ລາວ ແຕ່ເງື່ອນໄຂແມ່ນຂຶ້ນ ກັບການຕົກລົງຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ຄົນເຮັດວຽກ.

 • ຄໍາຖາມໂດຍສ່ວນຫຼາຍໃນການສໍາພາດ?

  ທາງເຮົາແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າສອບຖາມກ່ຽວກັບປະສົບການ, ບຸກຄະລິກ, ແລະ ເຫດຜົນທີ່ອອກຈາກ ບ່ອນເຮັດວຽກເກົ່າ. ສ່ວນສໍາຄັນໃນການເລືອກຜູ້ສະໝັກວຽກໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຈະຂຶ້ນກັບບຸກຄະລິກລັກສະນະ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກສະຖິຕິວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ ຄົນເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນການເຮັດວຽກ ແຕ່ຍ້ອນ ບຸກຄະລິກນິໄສ.

 • ທາງເຮົາມີຮ່າງສັນຍາໃຫ້ບໍ່?

  ທາງເຮົາມີຮ່າງສັນຍາເຊິ່ງເປັນສັນຍາລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງໂດຍກົງ ເຊິ່ງສາມາດດາວໂລດໄດ້ຈາກ:

  Download Contract

 • ສໍາລັບຄ່າອາຫານ?

  ສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກຢູ່ປະຈໍາເຮືອນ ຄ່າກິນຢູ່ແມ່ນນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກແບບໄປກັບໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນລູກຈ້າງຈະຮັບຜິດຊອບເອງ. ສະນັ້ນ, ຄ່າຈ້າງຂອງຄົນເຮັດວຽກແບບໄປກັບອາດຈະສູງກວ່າແບບປະຈໍາ.

 • ການກວດສຸຂະພາບ?

  ຖ້າຫາກລູກຄ້າຕ້ອງການໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກກວດສຸຂະພາບລູກຄ້າສາມາດແຈ້ງກັບຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ເຊິ່ງ ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ວັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 250,000-400,000 ກີບ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ລູກຄ້າ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

  Download Contracts

 • ມີການຮັບປະກັນປ່ຽນຄົນໃຫ້ ຫຼື ບໍ່?

  ທາງເຮົາມີການຮັບປະກັນປ່ຽນຄົນໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆເພີ່ມເຕີມ ຈໍານວນ 3 ຄັ້ງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທໍາອິດຂອງສັນຍາ.

 • ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

  ທາງເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຫາກເກີດບັນຫາລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ ແຕ່ຖ້າຫາກມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ທາງເຮົາຈະປ່ຽນຄົນເຮັດວຽກໃໝ່ໃຫ້ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. ໃນນີ້, ທ່ານ ສາມາດກວດສອບຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ທີ່:

   Limitation of Liability

 • ເງິນເດືອນຂອງຄົນເຮັດວຽກ

  ເງິນເດືອນຂອງຄົນເຮັດວຽກແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ລັກສະນະຂອງວຽກ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: Price and Process Page

 • ຄ່າລ່ວງເວລາ

  ຄ່າລ່ວງເວລາສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກແບບບໍ່ຢູ່ປະຈໍາ ຫຼື ໄປກັບ ແມ່ນ 25,000 ກີບ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ກໍຂຶ້ນກັບການຕົກລົງຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ.

 • ວັນພັກ

  ສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກເຮືອນແບບໄປກັບ ນາຍຈ້າງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຫ້ພັກໃນວັນພັກທາງລັດຖະການ ຕາມປະຕິທິນ ໃນຂະນະທີ່ແບບປະຈໍາແມ່ນໄດ້ຮັບວັນພັກ 8 – 10 ວັນ ໃນໜຶ່ງປີ ແຕ່ກໍ ຂຶ້ນກັບການຕົກລົງໃນສັນຍາ:

  Download Contract

 • ການຂໍໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ (work-permit) ແລະ ວີຊາ ສໍາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ?

  ຄົນເຮັດວຽກຄົນພະມ້າ ຫຼື ສັນຊາດອື່ນໆ ສາມາດຈ້າງບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການແລ່ນວີຊາ ຂໍໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ  (work-permit) ແລະ ວີຊາ ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບເອງ.

 • ປະກັນໄພສໍາລັບຄົນເຮັດວຽກເຮືອນ/ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ

  ຫາກນາຍຈ້າງຕ້ອງການເຮັດປະກັນໄພໃຫ້ ຄົນເຮັດວຽກເຮືອນ ຫຼື ເອື້ອຍລ້ຽງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພໃນ ສປປ ລາວ.

 • ຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນເຮັດວຽກ

  ຄໍາແນະນໍາໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຊ່ວຍ ຄື 1. ຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ 2. ບໍ່ຕັ້ງ ກົດເກນຫຼາຍເກີນໄປ 3. ໃຫ້ກໍາລັງໃຈໂດຍການຊົມເຊີຍ.

 • ນາຍຈ້າງຄວນຈ່າຍເງິນເດືອນສູງໆ ຫຼື ບໍ່?

  ຄວາມຈິງແລ້ວການຈ່າຍເງິນເດືອນສູງເປັນຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນບຸກຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢ່າລືມວ່າປະສົບການຂອງຄົນເຮັດວຽກມີຫຼາຍເທົ່າໃດຍ່ອມມີຜົນຕໍ່ເງິນເດືອນຂອງຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຫາກນາຍຈ້າງມີຜູ້ຊ່ວຍຢູ່ແລ້ວ ຢ່າລືມປະຕິບັດດີຕໍ່ຄົນເຮັດ ວຽກເພາະບາງຄັ້ງຜູ້ຊ່ວຍອາດຈະທໍ້ແທ້ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສຸກກັບເງິນເດືອນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ທ້າຍສຸດອາດຂໍລາອອກ ແລະ ທາງລູກຄ້າຈະເສຍເວລາໃນການຫາຄົນເຮັດວຽກໃໝ່.

 • ຄົນເຮັດວຽກສາມາດສອນ ຫຼື ຊ່ວຍໃນການເຮັດບົດຝຶກຫັດຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ບໍ່?

  ທາງເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຄາດຫວັງວ່າຄົນເຮັດວຽກເຮືອນຈະສາມາດສອນເດັກນ້ອຍໄດ້ ທາງເຮົາແນະນໍາໃຫ້ຈ້າງຄູສອນທີ່ເປັນມືອາຊີບມາສອນລູກຫຼານຂອງທ່ານຈະດີກ່ວາ.

 • ຄົນເຮັດວຽກເຮືອນສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ ຫຼື ບໍ່?

  ຖ້າຫາກທາງລູກຄ້າມີຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງໂດຍການໃຫ້ອາຫານທາງສາຍຢາງ ຫຼື ສີດຢາ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຄົນເຮັດວຽກເຮືອນເຄີຍມີປະສົບການທາງດ້ານນີ້ມາກ່ອນ. ຖ້າບໍ່ມີ ຈະຕ້ອງສອນໃຫ້ແມ່ບ້ານ ເພື່ອຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກດັ່ງກ່າວ. ລູກຄ້າບໍ່ຄວນຄາດຫວັງວ່າແມ່ບ້ານ ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສອນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນທຸກກໍລະນີ. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກຄ້າອາດຈ້າງ ພະຍາບານສ່ວນຕົວ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທາງດ້ານວິຊາຊີບທາງການແພດ.  

Contact Us

ติดต่อเรา