• ហេតុអ្វីអ្នកជ្រើសរើសសេវាកម្មរបស់យើង?
 • អំពីបេក្ខជន?
 • អំពីការ ត្រួតពិនិត្យ បទព្រហ្មទណ្ឌ ?
 • តើយើងអាចធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅទីណា?
 • តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីរៀបចំការសម្ភាសន៍?
 • តើនៅពេលណាអ្នកអាចចាប់ផ្តើមរៀបចំសំភាសន៍បាន?
 • តើប្រាក់រង្វាន់យ៉ាងដូចម្តេច?
 • តើខ្ញុំគួរសួរសំនួរអ្វីខ្លះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍?
 • ប្រាក់ថ្លៃអាហារ
 • តើអ្នកអាចផ្តល់ ការពិនិត្យ កាយសម្បទា ទេ?
 • តើអ្នកមានការធានាជំនួសទេ?
 • តើអ្នកអាចជួយយើងក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាបានទេ?
 • តើអ្នកអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាណាមួយជាមួយអ្នកជំនួយបានទេ?
 • តើប្រាក់ប្រាក់ខែប៉ុន្មានជាកម្រិតស្ដង់ដារ?
 • តើកាលបរិច្ឆេទនិងរយៈពេលវេលាទូទាត់?
 • តម្លៃប្រាក់បន្ថែមម៉ោង?
 • តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ពិធីបុណ្យសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?
 • តើធ្វើដូចម្តេចអំពីដំណើរការសៀវភៅការងារ / លិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលករបរទេស?
 • ការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់មេផ្ទះ / មេដោះ?
 • តើខ្ញុំអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការការងារយ៉ាងដូចម្តេច?
 • តើខ្ញុំអាចចំណាយប្រាក់ខែអោយមេផ្ទះរបស់ខ្ញុំលើសពីប្រាក់ខែបានដែរឬទេ?
 • តើនាងអាចបង្រៀនកូន ៗ របស់យើងឬជួយពួកគេក្នុងការធ្វើលំហាត់?
 • តើអ្នកបំរើអាចធ្វើការដើម្បីថែរក្សាចាស់ៗបានទេ?

Contact Us

ติดต่อเรา