icon-chat สอบถามเพิ่ม
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
lineLogo @ayasan

insLogo ayasan_service +66-80-629-6734

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก 7% ในปี 2005 สูงขึ้นไปแตะ14%ในอีก 9 ปีข้างหน้าปี 2023 ซึ่งเมื่อนั้นเราจะถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed aged society)

จากสถิติและสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า คนอายุยืนมากขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรามักพบว่า ผู้สูงอายุกลับต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสารพัด ผู้สูงอายุว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดาย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ฯลฯ และเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า ภาวะพึ่งพิงดังนั้นเราไปดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุกันดีกว่า

เทคนิคการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อวัยนั้นมาถึง

เมื่อวัยผู้สูงอายุมาถึงบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบางคนทำงานมาตลอดชีวิตแต่ต้องหยุดทำงานลงกระทันอาจจะเกิดความไม่คุ้นชิน เหงา หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า ดังนั้นเรามาดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยนั้นกันดีกว่า

1. การเตรียมตัวด้านการเงินและที่อยู่อาศัย

เราต้องกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยเกษียณมาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างฉลาดและถูกต้อง เช่น การออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู่ อาศัย และรายจ่ายเพื่อการดำรงชีพกรณีไม่มีบำนาญหรือไม่มีบุคคลพึ่งพา การทำประกันสุขภาพ

2. การเตรียมตัวด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดเนื้อสัตว์ไขมัน รับประทานผัก ผลไม้และปลามากขึ้น การออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ งดเหล้าบุรี่สิ่งเสพติด ดูแลสุขภาพจิตฝึกจิตให้สงบ

3. การเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม

วางแผนกิจกรรมความสัมพันธ์สังสรรค์กับเพื่อนฝูง กับครอบครัว ร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่ชื่นชอบ เพื่อทำให้ตัวเองมีกิจกรรมอยู่เสมอ และรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ต้องการ เป็นต้น

นอกจากจะเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว การได้ทบทวนตนเอง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเพื่อเตรียมตัวแก่อย่างมีความสุข ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

เกณฑ์ในการเลือกศูนย์พักคนชราให้ดีได้มาตรฐาน

1. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนป่วย

          พนักงานที่อยู่ในศูนย์บ้านพักคนชรา ควรเป็นพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการคนป่วย เนื่องจากผู้ป่วยมีความแตกต่างใจการต้องการการดูแลต่างกันไป เช่น ผู้ป่วยบางรายต้องใส่สายยางช่วยกินอาหาร บางท่านมีแผลกดทับต้องพลิกตัว บางท่านเป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่สามารถจำรายละเอียดต่างๆหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นประสบการณ์ของพนักงานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2. มีทีมงานพยาบาลและมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงประจำตลอด

นอกจากศูนย์บ้านพักคนชรา ต้องมีพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญแล้วยังจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลลผู้ป่วยโดยตรงด้วย เนื่องจากพยาบาลจะสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือสามารถปฎิบัติการทางการแพทย์ได้ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในระดับสูง ดังนั้นหากสถานดูแลคนชราที่เราเลือกก็ควรเลือกที่มีพยาบาลประจำ

3. มีการวางแผนดูแลผู้ป่วยหรือคนชราทั้งร่างกายและจิตใจ

          แผนสำหรับการดูแลผู้ป่วยในถืศูนย์บ้านพักคนชรา อว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การดูแลสุขภาพของคนชราควรมีแผนในการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งงไป การดูแลทางร่างกายเช่น การมีกิจกรรมต่างๆให้ออกกำลังกาย และโยงไปถึงการดูแลทางจิตใจเช่น อาจจะมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ลองทำตามความเหมาะสมเพื่อให้เขาสนุกสนาน เป็นต้น

4. มีอุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็นพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สถานดูแลคนชราควรจะต้องมีไว้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องสำคัญ เช่น สายยาง ถังออกซิเจน ยาต่างๆ อุปกรณ์ทำแผล ไปจนถึงรถที่จะขนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและคนขับ หากสถานที่ใดขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่พิจารณาได้

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ถูกสุขลักษณะ

          สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจและเชื่อมโยงทางร่างกายอย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นสถานที่ที่มีความสงบ ผ่อนคลาย ถูกตามสุขลักษณะ จะช่วยให้จิตใจของคนที่มาพักรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ยิ่งมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆก็ยิ่งดี ดังนั้นก่อนจะพิจารณาเลือกสถานดูแลคนชราหรือผู้ป่วยอย่าลืมไปเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อน

ดังนั้น ทางบริษัทอะยะซัน เซอร์วิสจำกัด

 


10 บ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีดังต่อไปนี้

 1. AYASAN Service Co., Ltd. บริษัท อะยะซัน เซอร์วิส จำกัด
 2. Universal Nursing Home ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม
 3. iCare Seniors Home
 4. ELDERLY CLUB เอลเดอร์ลี่ คลับ เนอร์สซิ่งโฮม
 5. IT Care home สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม
 6. Best Care Nursing Home เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม
 7. Chira Home บ้านจิร
 8. Tayay Nursing Home คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม
 9. Homecare Nursing Home
 10. TAOZI Home บ้านเถาจือ โฮม 

AYASAN Service Co., Ltd. บริษัท อะยะซัน เซอร์วิส จำกัด

TopBestBrand 2

“อะยะซัน เซอร์วิส เป็นบริษัทญี่ปุ่น บริษัทจัดหาแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กแนวหน้าบริษัทหนึ่ง ที่ให้บริการจัดหาทั้งพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ,แม่บ้านมืออาชีพและคนขับรถผู้บริหาร สำเร็จในการจับคู่มากกว่า 3,000 คู่

มีสาขาหลายสาขา สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Central World สาขาย่อยก็มีที่ สุขุมวิท 61, Modern town และ นนทบุรี ในต่างประเทศก็มีที่ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

 • พนักงานของอะยะซัน สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ตอบแชทไวดี คุยรู้เรื่อง
 • มีบริษัทใหญ่ๆมากมาย ให้อะยะวันหาคนขับรถให้
 • ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกิด

ติดต่อ 02-714-2116

Line : @ayasan

website: www.ayasan-service.com

mobile app: www.ayasan-app.com

hire driver: www.ayasan-driver.com

hire nurse: www.jobnurse.co

facebook: facebook.com/ayasan.thailand


Universal Nursing Home ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม

nursing-home-เชียงใหม่-1024x724

สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี พศ.2559 โดยประธานบริหารโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนสถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ที่มีคุณภาพการดูแลฟื้นฟูเสมือนโรงพยาบาลและแตกต่างจากโฮมแคร์ทั่วไป มีลักษณะพื้นฐานที่พักอาศัยใกล้เคียงกับการพักผ่อนในโรงแรม รีสอร์ท หรือพักที่บ้าน แต่ละห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนห้องพักมาตรฐานในโรงพยาบาลชั้นนำ และมีการดูแลให้บริการโดย Caregiver ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทางการพยาบาลอย่างแท้จริง

ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม ใช้มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูโดยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา เช่น แพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักสาธารณสุข, นักโภชนากร ตลอดจนถึง Caregiver ผู้ช่วยพยาบาลที่จบการศึกษาหลักสูตรพนักงานการแพทย์ในเครือ คือ โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย ซึ่งทำการเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี

บริการหลักที่ได้รับเสมือนการดูแลมาตรฐานโรงพยาบาล เช่น ได้รับการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์เป็นประจำ, การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ, มีคลินิกกายภาพบำบัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวารีบำบัดเพื่อฟื้นฟูทางกายภาพโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ, มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผ่อนคลายโดยนักสาธารณสุข และจัดให้มีการทำอาหารตามกลุ่มโรคที่เข้ารับการฟื้นฟูโดยนักโภชนากร นอกจากนี้ยังมีบริการผ่อนคลายเพิ่มความสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลธรรมดาทั่วไป เช่น ห้องอบซาวน่า และห้องสปานวดแผนไทย

บริการของสถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และอยู่ในระยะพักฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งญาติและครอบครัวอาจไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ หรือไม่สามารถให้การดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

https://youtu.be/hgq2JWw51lo

เบอร์ติดต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด 062-118-9815 (สายด่วน 24 ชั่วโมง)

02-708-7571-2 ต่อ 401 (ฝ่ายขาย)

facebook: Universal-Nursing-Home-สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

เว็บไซต์ www.unh.co.th


iCare Seniors Homeบ้านพักคนชรา-1024x367

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บริการดูแลผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุ เกษียณอายุ กายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี ทั้ง3สาขาพร้อมให้บริการ พระราม9 ลาดพร้าวและสุขุมวิทโดยมีพยาบาลวิชาชีพ เป็นบ้านดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เงียบสงบเเละไม่พลุกพล่าน หลักในการบริการของศูนย์คือครอบครัวของท่านก็เหมือนครอบครัวของเรา โดยรับดูเเลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เเละคนชราที่ไม่สบายหรือมีอาการที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการดูแลเเบบองค์รวม มีการใช้ทักษะที่มาจากการอบรมเเละผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการให้บริการที่ปลอดภัย สะอาดเเละถูกสุขลักษณะ ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานของศูนย์มีความชำนาญเเละมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

เบอร์ติดต่อ 092-614-9542, 096-995-1516

email: icareseniorshome@gmail.com

Line:  icarehome

ติดต่อ  www.icareseniorshome.com

facebook.com/icareseniorshome


ELDERLY CLUB เอลเดอร์ลี่ คลับ เนอร์สซิ่งโฮม

คนดูแลผู้สูงอายุ-1024x408

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระยะพักพื้น จำเป็นต้องมีเวลาในการเอาใจใส่มากพอสมควร ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์จิตใจ และกิจกรรมที่มีให้กัน สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลา จะหาคนมาดูแลที่บ้านก็ไม่ค่อยไว้ใจว่าจะดูแลได้ดีหรือไม่ ทางออกอาจต้องพาท่านไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น และเราขอแนะนำที่ “เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก 

ทำไมต้องเป็น“เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก 

สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น เอลเดอร์ลี่คลับ สาขากาญจนาภิเษก เป็น Nursinghome ระดับ Premium คฤหาสน์หรูย่านฝั่งธน มีความสวยงาม สะอาด และบรรยากาศดีมากๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสม มีการใส่ใจให้บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ด้วยความรัก และความอบอุ่นดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชม. เสมือนญาติ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุเป็นหลัก เมื่อพาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นมาอยู่ที่นี่ ท่านจึงมีแต่ความสุขสดชื่น ไม่เหงา ไม่หว้าเหว่ เนื่องจากมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด 

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่คุณรัก อย่ารีรอที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพวกท่าน เมื่อตัวคุณเองก็ไม่ค่อยมีเวลาติดภาระหน้าที่การงาน นำท่านมาอยู่ที่“เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง สบายใจและมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ตัดปัญหาวิ่งรอกจากที่ทำงานมาดูแลท่านหรือจ้างคนมาดูแลที่ไม่แน่ใจว่าจะดูแลได้ดังใจหรือเปล่า เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน สนใจโทรปรึกษาได้ที่เบอร์ด้านล่าง รับรองมีเจ้าหน้าคอยให้คำปรึกษาคุณตลอดแน่นอน 

เบอร์ติดต่อ 087-589-0234 

Line ID: chutchy

Facebook:   www.facebook.com/ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะพักฟื้น-ฝั่งธน-Elderly-club-nursinghome 

เว็บไซต์   www.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ.net


IT Care home สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-6-1024x577

เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น บ้านพักคนชรา ราคาถูก ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแลและแนะนำโดย แพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ

ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ

บริการของที่นี่มีทั้ง ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดัน ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต เบาหวานความดันโลหิต ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด

เบอร์ติดต่อ 084-149-1492  ,086-902-9070

เว็บไซต์ lt-carehome.com


Best Care Nursing Home เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-4-1024x443

เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาถูก และผู้ป่วยระยะพักฟื้นพร้อมให้การดูแลบุคคลอันเป็นที่ เคารพรักของท่าน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง โดยครอบคลุมทั้ง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ีต้องเข้ารับการรักษา อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม  เน้นการใช้ทักษะและความสามารถพิเศษสำหรับการดูแล ผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญที่สุด ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่า ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลาพักฟื้นอย่างอบอุ่น

ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ นับแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ปัจจุบัน เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เปิดให้บริการ 2 สาขา คือ สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาดอนเมือง บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ได้รับการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ  ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร ประกอบด้วย ห้องพักขนาดใหญ่เครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลครบครัน  พรั่งพร้อมด้วย ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลอย่าง เต็มความสามารถ ในบรรยากาศเงียบสงบ บนทำเล สะดวกสบาย ใกล้โรงพยาบาล หลายแห่ง อาทิ  โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โรงพยาบาลกรุงไทย และ โรงพยาบาลชลประทาน

เบอร์ติดต่อ

สาขาแจ้งวัฒนะ Tel : 02-193-5627 (ในเวลาราชการ) 080-721-7520, 081-911-3195 (24 ชม.)

สาขาดอนเมือง Tel : 02-928-0056 (ในเวลาราชการ)  080-721-7520, 081-911-3195(24 ชม.)

เว็บไซต์    bestcare.in.th

facebook.com/Best-Care-Nursing-Home


Chira Home บ้านจิระ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-3-1024x512

บ้านจิรให้การดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ราคาถูก ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมเฉพาะรายโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแล โดยให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่มุ่งมั่นและยึดถือหลักในการให้บริการโดยมุ่งเน้นความใส่ใจ ดูแลห่วงใย จริงใจในบริการ เสมือนญาติของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตลอดเวลา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีฟื้นฟูที่ดีขึ้น และผู้สูงอายุมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลการขับถ่ายทำแผลวัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา) คอยสังเกตุดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตุจะแจ้งให้ญาติทราบทันที ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรค หรือตามโรคของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักโภชนาการวิชาชีพ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อ ทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น งานดูแลและบริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย งานบริการที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง ดูแลการกระตุ้น การรับผู้ของผู้ป่วยด้านสมอง ฝึกและกระตุ้นการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ให้ฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสม

มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆกิจกรรมด้านศาสนา เช่น การทำใส่บาตร การบริการพบแพทย์ตามนัด โดยเจ้าหน้าดูแล 1 คน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้านจิร เนอร์สซิ่งโฮมรับดูแล ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ , อัมพาต ผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยภายหลังการผ่านตัดที่ต้องการฟื้นฟู ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

หลักเกณฑ์ในการเข้าพัก สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการรักษาพยาบาล เช่น ใบรับรองสิทธิ์จากหน่วยงานที่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลทางการแพทย์

ติดต่อ  02-405-5175, 087-716-8558,081-802-5385,089-1855253

เว็บไซต์ www.chirahome.com

facebook.com/บ้านจิรเนอร์ซิงโฮม-สถานดูแลพักฟื้น


Tayay Nursing Home คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-2-1024x377

คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยพักฟื้น ที่นี่ดูแลคุณตาคุณยายเสมือนเป็นคนในครอบครัว โดยครอบคลุมทั้ง ผู้สูงอายุที่ต้องการ ผู้ดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม เน้นการใช้ทักษะ และ ความสามารถพิเศษสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล

พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณตาคุณยายตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และ ความชำนาญงาน ภายในบรรยากาศอันร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีมาตราฐานระดับสากล เพื่อความสุขของคุณตาคุณยายที่ท่านรักเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาถูก คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม ตระหนักถึงสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไป เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น  สวนทางกับวัยทำงานที่มีน้อยลง ทำให้ลูกหลานทุกท่านต้องทำงานมากขึ้น จึงมีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุลดน้อยลง คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยพักฟื้น และดูแลคุณตาคุณยายเสมือนเป็นคนในครอบครัวของตนเอง โดยครอบคลุมทั้ง ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการ ผู้ดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม เน้นการใช้ทักษะ และ ความสามารถพิเศษสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุคุณตาคุณยายตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ และ ความชำนาญงาน ภายในบรรยากาศอันร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มีมาตราฐานระดับสากล เพื่อความสุขของคุณตาคุณยายที่ท่านรักเพิ่มมากขึ้น

เบอร์ติดต่อ 080-999-0608, 087-330-9889

เว็บไซต์   www.คุณตาคุณยาย.com

facebook.com/tayaynursinghome


Homecare Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-1-1024x556

ด้วยทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากสามารถเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาเพียง 15-20 นาที อีกทั้งยังใกล้โรงพยาบาลชั้นนำของรัฐบาล  และโรงพยาบาลเอกชน อาทิเช่น    โรงพยาบาลสินแพทย์  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลพญาไท-นวมินทร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว ฯลฯ

Homecare Nursing Home บ้านพักคนชรา ราคาถูก ตั้งอยู่ภายในบรรยากาศร่มรื่น ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง สะอาด ปลอดโปร่ง และ ถูกสุขลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่มีบริการรับดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุภายในสถานที่ และ บริการจัดส่งพนักงานผู้ช่วยฯดูแล และ เฝ้าไข้ ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ นอกสถานที่ พร้อมบริการท่านด้วยบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก (หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล) ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าะว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อคนที่ท่านรัก

ที่นี่ยังรับบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ระยะสั้น ระยะยาว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ให้อาหารทางหน้าท้อง ทางจมูก เบาหวาน แผลกดทับ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ภาวะหลงลืม  พาร์กินสัน ฯลฯ ในสถานที่และนอกสถานที่โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงในด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ  การบริการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเองดุจญาติ มีทั้งห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องเตียงคู่ ห้องเตียงรวม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดโปร่ง ถูกสุขลักษณะ

โทรสอบถามได้ที่ 084-424-9472 หรือ 094-886-4949

เว็บไซต์   www.homecarenursinghome.com


TAOZI Home บ้านเถาจือ โฮม 

ศูนย์บ้านพักคนชรา-1024x510

ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวล้วนมีภาระหน้าที่การงาน ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ตลอด รวมถึงบางท่านอาจไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกหลัก อาจทำให้เกิดความอันตรายได้

บ้านเถาจือ โฮม (TAOZi Home) ศูนย์บ้านพักคนชรา ได้ตระหนักถึงสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจึงได้เปิดบริการบ้านพักเพื่อเป็นตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุคนที่คุณรัก ตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมงานที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ดูแลงานโดยพยาบาลวิชาชีพ มีใบรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นผู้สูงอายุที่มาเข้าพักที่บ้านเถาจือ โฮม ามารถมั่นใจได้เลยว่า ท่านจะได้รับบริการแบบถูกวิธีและถูกหลักอนามัยอย่างแน่นอน และในขณะเดียวกัน ที่นี่จะดูแลท่านให้มีความสุขเหมือนเป็นคนในครอบครัวของตนเอง

ลูกค้าที่เข้ามาพักในบ้านเถาจือโฮมจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว จากพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพี่เลี้ยงผู้ดูแล รวมถึงมีบริการต่างๆ ประกอบด้วย มี Wi-Fi บริการอย่างทั่วถึงบริการคนดูแล และใช้ระบบกล้องวงจรปิดสอดส่องดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ห้องน้ำทุกห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น และบางห้องจะมี อ่างจากุซซี่ บริการ รถรับ-ส่งผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพตามนัดที่โรงพยาบาล หรือในกรณีฉุกเฉิน บริการจัดของใช้สำหรับการปิคนิค หากลูกค้าและญาติต้องการ มีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม อาทิ การออกกำลังกายในตอนเช้า การเล่นเกมพัฒนาสมอง บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ตามหลักโภชนาการ บริการ ทำกายภาพบำบัด บริการ ซัก ล้าง / รีด ทำความสะอาด บริการช่วยเหลืออาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ราคาห้องพัก บ้านเถาจือ โฮม มีสถานที่ที่กว้างขวาง ไม่แออัด และร่มรื่น ภายในแบ่งเป็น 3 หลัง  ประกอบด้วย บ้านพุทธชาด บ้านพุดน้ำบุศย์ และ บ้านพุทธรักษา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 097-115 6072 (สายด่วน 24 ชม)

line : taozihome9545

อีเมลล์  taozihome@taozi-home.co.th

เว็บไซต์ www.taozi-home.co.th


ติดต่อ 02-714-2116

Line : @ayasan

website: www.ayasan-service.com

mobile app: www.ayasan-app.com

hire driver: www.ayasan-driver.com

hire nurse: www.jobnurse.co

facebook: facebook.com/ayasan.thailand

_0007_impact_white-logo-official