icon-chat สอบถามเพิ่ม
02-714-2116 (Bangkok) 02-043-2612 (Nonthaburi)
lineLogo @ayasan

insLogo ayasan_service +66-80-629-6734

ตลาดแรงงานอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยง ในไทยปัจจุบัน มีอัตราความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน  รวมถึงจำนวนบุคลากรที่ประกอบอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงมีน้อยต่อความต้องการของตลาด

ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยในกรุงเทพฯมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเรื่องภายในบ้าน สมัยก่อน ครอบครัวส่วนใหญ่ ผู้เป็นพ่อจะมีหน้าที่ออกไปทำงานหารายได้ให้กับครอบครัว  ส่วนผู้เป็นแม่จะมีในการจัดการเรื่องภายในบ้านทั้งหมด อาทิ ทำความสะอาดบ้าน และเลี้ยงดูแลลูก แต่ปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่ ทั้งผู้เป็นพ่อ และแม่ จะออกไปทำงานหารายได้ให้กับครอบครัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ,อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และนโยบายของภาครัฐ ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน  จากเหตุผลนี้ส่งผลให้การจัดการภายในบ้าน ที่แต่ก่อนผู้เป็นแม่จะจัดการนั้นไม่มีคนทำหน้าที่นี้ในครอบครัว อาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงจึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในเหตุการณ์นี้ [1]

ตลาดแรงงานในไทย ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนคนงานหลายอัตรา โดยเฉพาะอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยง ที่ปัจจุบันความต้องการของตลาดนั้นสูงมาก เนื่องจากแรงงานคนไทยไม่นิยมทำงานแม่บ้าน และพี่เลี้ยง เพราะแรงงานคนไทยส่วนใหญ่คิดว่า อาชีพนี้ไม่มีอิสระ ต้องอยู่กับนายจ้างตลอดเวลา แต่การทำงานในโรงงาน หรืออาชีพที่มีเวลาเข้า-ออกที่แน่ชัดนั้นจะมีอิสระมากกว่า ในขณะที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทย อาทิ พม่า ,ลาว ,กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ไม่มีทางเลือกในการหางานมากเท่าแรงงานคนไทย ทำให้เลือกที่จะประกอบอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก  แรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็กใน มีอัตราเงินเดือนที่ดีมาก เพราะความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น และอัตราเงินเดือนที่ไม่สูงเท่าเงินเดือนของแรงงานคนไทย แต่ถ้านายจ้างต้องการแม่บ้าน หรือพี่เลี้ยงจำเป็นจริงๆ หรือแบบเร่งด่วน แม่บ้าน หรือพี่เลี้ยงก็สามารถเสนอราคาค่าบริการที่อัตราสูงขึ้นก็ได้  ถึงแม้นโยบายของภาครัฐที่ช่วยเหลือแรงงานเพื่อนบ้านที่ในเรื่องต่างๆ อาทิ ค่าแรงขั้นต่ำ 300บาท และประกันสังคมจากกฎหมายแรงงาน  ทำให้จำนวนแรงงานเพื่อนบ้านที่ทำอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดปัจจุบัน[2]

ตลาดแรงงานในอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก  นั้นมีความต้องการในตลาดมาก เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ในขณะที่จำนวนแรงงานอาชีพแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก ที่เป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านนั้นมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด

[1] ประชาชาติธุรกิจ

Ayasan Service – Maid /Nanny Agency    www.ayasan-service.com 

Ayasan App- On-Demand App    www.ayasan-app.com 

Ayasan Driver – Driver Agency    www.ayasan-driver.com